CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK 2023

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK 2023

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra schválilo na svojom zasadnutí 19.11.2021 odporúčanú výšku cirkevného príspevku vo výške 20,-Eur/osobu

Cirkevný príspevok môžete uhradiť prostredníctvom QR kódu alebo bankovým prevodom 


variabilný a konštantný symbol sú prednastavené 

správu pre prijímateľa: meno a priezvisko, adresa platiteľa - je potrebné vyplniť


BANKOVÝ PREVOD:

číslo účtu (IBAN): SK0209000000000019194036 

variabilný symbol: 2023 / konštantný symbol: 0558

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, adresa (uviesť mená všetkých, za ktorých je CP hradený - dôležité pre identifikáciu platby)