Spomienka na Annu Adamovičovú

Spomienka na Annu Adamovičovú

Spomienka na sestru farárku Annu Olexovú – Adamovičovú, rod. Janovskú

Život modranského cirkevného zboru v poslednom storočí je neoddeliteľne spätý so životom sestry farárky Anny Olexovej-Adamovičovej. Od roku 1953 žila s manželom v Modre; v roku 1955 tu ukončila štúdium a ordináciou v kostole v Modre-Kráľovej vstúpila do kaplánskej služby. Po smrti manžela sa v roku 1975 stala zborovou farárkou v cirkevnom zbore Modra. Aktívnu farársku službu ukončila v roku 2005, avšak jej životná služba Bohu pokračovala až do chvíle, kedy vložila svoj život do Božieho náručia. V Modre a predovšetkým s členmi modranského cirkevného zboru prežila viac ako šesťdesiat rokov spoločného života a tento cirkevný zbor sa stal jej domovom a rodinou. Krstila, konfirmovala, sobášila a aj sa lúčila; učila, viedla a sprevádzala; aj v náročných časoch zvestovala dobrú správu evanjelia Ježiša Krista. Takmer v každej rodine tohto cirkevného zboru zanechala stopu svojej služby Bohu. Vďaka darom, ktorými ju Hospodin obdaril, mnohí nachádzali cestu k cirkvi a aj k Bohu. V cirkevnom zbore na ňu v rozhovoroch často spomíname. Sme vďační Pánu Bohu za jej život a službu;  za jej ochotu svojimi obdarovaniami rozvíjať a spolu s ďalšími spolupracovníkmi budovať život cirkevného zboru. Tento rok je spomienka na ňu zosilnená dvomi výročiami; dňa 10. mája 2023 sme si pripomenuli nedožité 90 narodeniny sestry farárky a 28. marca 2023 uplynulo päť rokov od ukončenia jej časnej cesty životom. Myslíme na ňu s úctou, s láskou a vďačnosťou a s nádejou ju v spomienkach vkladáme do náručia Božej milosti.